Provozní podmínky

Provozní a řád

 

Je vydán pro zajištění příjemného, ale i bezpečného a zdraví neohrožujícího prostředí v prostorách penzionu „Bližanovy“ (dále jen penzion).

Je závazný pro všechny osoby zdržující se v prostorách penzionu a to jak pro dlouhodobě ubytované na základě smluvní dohody, tak pro krátkodobě ubytované.

Slouží k prevenci rizik v penzionu a je dostupný na recepci penzionu.

Přílohou provozního řádu jsou požárně bezpečnostní podmínky a ubytovací řád.

 

  1. Provozovatel

Provozovatelem penzionu je:

Jana Zoufalá

Skuteckého 1087/7, 163 00, Praha – Řepy

IČO: 74357468

www.blizanovy.cz

 

Odpovědná osoba:

Jana Zoufalá, telefon: +420 602873913

 

  1. Rozsah služeb:

Ubytování:

Penzion poskytuje nepřetržitý provoz ubytovacích služeb a to jak dlouhodobých, na základě smlouvy o ubytování, tak krátkodobých.

Všechny pokoje jsou vybaveny televizí a připojením na WIFI. Ručníky jsou poskytovány.

K pokojům přísluší koupelna se sprchovým koutem, samostatné WC. Pro ubytované jsou k dispozici společné prostory.

 

 

Stravování

Stravování si mohou hosté přímo v penzionu zajistit vlastní, s využitím kuchyňky tam kde je na pokoji k dispozici nebo ve společenské místnosti. V letních měsících je možné zajistit grilování ve vyhrazeném prostoru.

 

Ostatní služby

 

Úklid:

V penzionu je zajištěn úklid společných prostor, sociálního zařízení. Dále je prováděn úklid pokojů po

ukončení krátkodobých pobytů. Způsob úklidu pokojů dlouhodobě ubytovaných je dohodnut vždy individuálně ve smlouvě.

 

Výměna lůžkovin:

Výměna lůžkovin je zajištěna vždy při změně ubytovaných osob. U dlouhodobě ubytovaných je výměna lůžkovin dohodnuta vždy individuálně ve smlouvě. Při manipulaci s prádlem je postupováno tak, aby nedošlo ke kontaktu prádla čistého s prádlem použitým.

 

Zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod

V celém objektu je tekoucí pitná voda. Odvádění odpadních vod je do čističky odpadních vod.

 

 

  1. Obecné podmínky ubytování

Rezervace, storno a prodloužení ubytování

Pro závaznou rezervaci ubytování může být dohodnuta záloha ve výši 500 Kč za pokoj. Záloha je vratná v plné výši při stornu ubytování 30 a více dní před nástupem pobytu. Při stornu ubytování v termínu kratším než 30 dní je záloha nevratná. Čas nástupu je v rozmezí 14-20 hod. Rezervace je platná do dohodnutého času, není-li provozovatel telefonicky informován o změně. Pobyt s domácími mazlíčky je třeba dohodnout při rezervaci ubytování a je účtován dle ceníku. Požádá-li host o prodloužení ubytování, může být přemístěn na jiný pokoj, než ten, ve kterém byl původně ubytován.

 

 

Zahájení ubytování

Parkování vozidel hostů je umožněno v areálu u penzionu. Majitel penzionu nezodpovídá za krádež osobních věcí a jiných cenností ponechaných v automobilech.

 

V penzionu může být ubytován pouze host, který je k ubytování přihlášen. Za tím účelem je host povinen při zahájení ubytování předložit platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, nebo jiný doklad totožnosti.

 

Host převzetím klíčů od pokoje a od vstupu do objektu potvrzuje skutečnost, že bere na vědomí tento provozní řád, vč. požárně bezpečnostních podmínek a ubytovacího řádu objektu v plném rozsahu a vyjadřuje s ním bezvýhradný souhlas.

 

Host bere na vědomí, že penzion neručí za cennosti ani peníze odložené v neuzamčených prostorách penzionu.

 

Vstup do penzionu je pouze v čisté obuvi. Vstup do pokojů přednostně v čisté domácí obuvi.

 

Při počátku ubytování přebírá host pokoj bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit.

 

 

 

Průběh ubytování a odpovědnost za škody

Host je povinen být ohleduplný vůči jiným ubytovaným, udržovat pořádek, čistotu a dodržovat ustanovení provozního a ubytovacího řádu. Vzhledem k zaměření ubytování je stanoven noční klid v době od 22.00 do 7.00 hodin. Veškeré prostory penzionu jsou kompletně nekuřácké. Kouřit lze jen na vyhrazeném místě ve dvoře penzionu. Nedopalky je nutno umisťovat do příslušné nádoby. S výjimkou dohodnutého grilování ve dvorní části objektu, je v celém penzionu zakázána manipulace s otevřeným ohněm.

 

Je nepřípustné v prostorách penzionu přechovávat zbraně, výbušniny a zábavnou pyrotechniku, nebo držet či přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy.

 

Host používá prostory, které mu byly k ubytování vyhrazeny, jakož i společné prostory penzionu po sjednanou dobu, takovým způsobem, aby nedošlo k poškození majetku ani zdraví jeho a ostatních ubytovaných.

 

Závady vzniklé za pobytu hosta penzionu, stejně jako případnou ztrátu klíčů, je nutno neprodleně oznámit přítomnému pracovníkovi penzionu,.

 

Při poškození pokoje, nebo jiného zařízení penzionu, z nedbalosti nebo úmyslně, nebo při ztrátě nebo zlomení klíče, host uhradí vzniklou škodu v plném rozsahu. Pro úhradu škody může být penzionem přednostně použita již uhrazená rezervační záloha.

 

Bude-li zjištěno takové poškození vybavení pokojů, nebo společných prostor penzionu, které nebude možno uvést do původního stavu (nevratná mechanická, chemická a jiná poškození výmaleb, čalounění, matrací, lůžkovin, nábytku,elektroniky, koupelnové keramiky apod.), uhradí host cenu poškozeného zařízení na základě penzionem doložené pořizovací ceny.

 

Rozměrná sportovní vybavení, např. jízdní kola apod., není dovoleno vnášet na pokoje. K jejich uskladnění slouží vyhrazené prostory.

 

Na pokojích je zakázáno přemisťování nábytku bez předchozího souhlasu provozovatele a používání nábytku k jiným účelům, než je určen. Stejně tak je zakázáno provádění oprav a jakýchkoliv zásahů do elektrické nebo jiné instalace.

 

V objektu penzionu a zvláště v pokojích není hostům dovoleno používat vlastních elektrických spotřebičů s výjimkou elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně, tj. holících, případně masážních strojků, vysoušečů vlasů, nabíječek mobilních telefonů, notebooků.

 

Není-li ve výjimečných případech s provozovatelem dohodnuto jinak, je na pokojích zakázáno pobývání a přespávání více osob, než pro kolik je pokoj určen.

 

Z bezpečnostních důvodů není povoleno ponechávat děti mladší 10 let bez dozoru dospělých v pokoji a ostatních prostorách penzionu.

 

Vážné onemocnění nebo zranění hosta je třeba ohlásit provozovateli penzionu. Lékárnička je umístěna ve vstupních prostorách penzionu a její použití je také nutno hlásit provozovateli, aby zajistil její doplnění.

 

Při odchodu je nutno zhasnout v pokoji a ostatních prostorách světla, uzavřít okna, vodovodní uzávěry, vypnout elektrické přístroje a uzamknout pokoj a hlavní vchod.

 

 

Ukončení ubytování

Nebyla-li ubytovací doba předem sjednána, odhlásí host pobyt nejpozději do 10.00 posledního dne ubytování. V téže době pokoj i uvolní. Neučiní-li tak host ve stanovené lhůtě, nebo nedohodne s provozovatelem jiné podmínky, může mu být účtován pobyt i za následující den.

 

Host platí účet za ubytování na uvedený počet nocí v souladu s platným ceníkem. Účet je splatný při jeho předložení.

 

V případě hrubého porušení provozního řádu, má provozovatel právo vykázat hosta z penzionu před uplynutím dohodnuté doby a to i v případě poskytování ubytovací služby na základě smlouvy o ubytování, Host je v takovém případě povinen uhradit poměrnou část ceny ubytování.

 

 

 

Příloha Provozního řádu Penzionu „Bližanovy“

 

Požárně bezpečnostní podmínky ubytování – Telefon na „Hasičský záchraný sbor“ je 150

 V případě požáru jsou v objektu viditelně označeny únikové cesty a označení směru únikových východů.

Na dobře přístupných a viditelných místech je penzion vybaven přenosnými hasicími přístroji. Všemi instalovanými přenosnými hasicími přístroji lze hasit i zařízení pod elektrickým proudem.

 

Hasicí přístroje použijte pouze při požáru!!!! Jakékoliv poškození nebo dokonce použití hasicích přístrojů v jiných situacích (nedbalost, vandalství, přístup dětí, apod.) bude nutno uhradit. To znamená úhrada nového hasicího přístroje a nákladů na čištění prostor.

 

 

Ubytovací řád

Host je povinen být ohleduplný vůči jiným ubytovaným, udržovat pořádek, čistotu a plnit ustanovení provozního řádu,

 

zvláště pak dodržovat:

 

– noční klid v době od 22.00 do 7.00 hodin

 

– zákaz kouření

 

– zákaz poškozování majetku

 

– zákaz manipulace a přemísťování nábytku

 

– zákaz používání elektrických a plynových spotřebičů, vyjma vyjmenovaných

 

– zákaz vnášení rozměrného sportovního vybavení na pokoje

 

– zákaz ponechání dětí do 10 let bez dozoru

 

– zákaz rozdělávání otevřeného ohně

 

– zákaz držení nebezpečných prostředků, materiálů, přípravků a chemikálií

 

– zákaz zneužití protipožárního vybavení

 

– zákaz ubytování neohlášených osob

 

– zákaz pořizování kopií klíčů