Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

Jana Zoufalá

Skuteckého 1087/7, 163 00, Praha – Řepy

IČO: 74357468

(dále jen ubytovatel)
1. Předmět
1.1. Tento reklamační řád upravuje způsob uplatňování nároků zákazníka vyplývajících z odpovědnosti
ubytovatele za vady poskytnuté služby (reklamace) vč. podmínek uplatnění rozporu se Smlouvou
o ubytování a jejich vyřizování v souladu se zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník
a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.
2. Uplatňování reklamací
2.1. Práva z odpovědnosti za vady služeb poskytovaných ubytovatelem zákazník uplatňuje v provozovně
ubytovatele (Jana Zoufalá Skuteckého 1087/7, 163 00, Praha – Řepy IČO: 74357468)
2.2. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas bez zbytečného odkladu. Uplatnění reklamace na místě
samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivnost
posouzení a tím i možnost řádného vyřízení reklamace. Reklamaci může zákazník uplatnit jakoukoliv
formou s uvedením data, předmětu reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje.
2.3. Pokud zákazník vlastním zaviněním neuplatní reklamaci, ubytovatel mu slevu z ceny nepřizná.
2.4. Práva z odpovědnosti za vady ubytování je třeba rovněž uplatnit bez zbytečného odkladu.
2.5. Zákazník je při uplatňování reklamace povinen uvést jméno, příjmení, adresu, co je obsahem reklamace,
svou reklamaci zdůvodnit a podle možnosti i předmět reklamace průkazně skutkově doložit; současně
se doporučuje předložit doklad o poskytnuté službě, např. stejnopis objednávky, fakturu, potvrzení o
platbě apod., čímž se usnadní vyřizování reklamace.
3. Vyřizování reklamací
3.1. Uplatní-li zákazník právo z odpovědnosti za vady služeb, které mu jsou poskytovány nebo které mu již
byly poskytnuty, je ubyvatel povinen po potřebném prozkoumání skutkových a právních okolností
rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této doby se nezapočítává
doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace zákazníkem, pokud se zákazníkem nebude dohodnuta lhůta delší.
3.2. V případě ústního podání reklamace (např. v místě poskytované služby) je povinen ubytovatel sepsat se
zákazníkem reklamační protokol, resp. potvrzení o přijetí reklamace. V protokolu uvede, kdy zákazník
reklamaci uplatnil, osobní údaje zákazníka, co je obsahem reklamace (předmět reklamace), jaký
způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje; a dále datum a způsob vyřízení reklamace. Jestliže
zákazník předá vedoucímu provozovny nebo jinému pověřenému zástupci písemnosti, popř. jiné podklady
týkající se reklamace, popř. reklamované zboží, musí být tato skutečnost v protokolu výslovně uvedena.
Protokol, resp. potvrzení o přijetí reklamace podepíše vedoucí provozovny nebo jiný pověřený zástupce.
Zákazník obdrží jedno vyhotovení tohoto dokumentu a podpisem potvrdí souhlas s jeho obsahem
a převzetí.
3.3. V případě písemných reklamačních podání platí pro jejich obsah přiměřeně ustanovení odstavce 3.2.
4. Součinnost zákazníka při vyřizování reklamací
4.1. Zákazník je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace, zejména podat informace,
předložit doklady prokazující skutkový stav, specifikovat své požadavky co do důvodu a výše, apod.
Vyžaduje-li to povaha věci, musí zákazník umožnit ubyvateli či jinému pověřenému
zástupci přístup do prostoru, který mu byl poskytnut k ubytování apod., aby se mohli přesvědčit o
oprávněnosti reklamace.
5. Způsoby vyřízení reklamace
5.1. V případech, kdy je reklamace posouzena jako zcela nebo z části důvodná, spočívá vyřízení reklamace
v bezplatném odstranění vady nebo v případech, kdy je to možné, i v poskytnutí náhradní služby či
výměny zboží. Jinak ubytovatel poskytne přiměřenou slevu z ceny vadně poskytnuté služby.
5.2. V případech, kdy je reklamace posouzena jako nedůvodná, je zákazník písemně informován o důvodech
zamítnutí reklamace.
5.3. Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a příp. následek není závislý na vůli, činnosti a postupu
ubytovatele nebo okolnosti, které jsou na straně zákazníka, na
jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené služby ubytovatele, nevzniká
zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z ceny.
6. Ostatní ustanovení
V ostatním platí ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku a zákona
o ochraně spotřebitele v platném znění.
V případě, že dojde ke sporu, má zákazník právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu; věcně příslušným
subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká Obchodní Inspekce, www.coi.cz
7. Závěrečná ustanovení
Tento Reklamační řád vstupuje v platnost a účinnost dnem 12.6.2023
V Bližanovech 15

Jana Zoufalá

Skuteckého 1087/7, 163 00, Praha – Řepy